เว็บไซด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา web programming (ง 31204) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
                           โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
พัฒนาโดย นางสาวพิมพ์วิภา วุฒิพรหม เลขที่ 18 ชั้น ม.4/9
ภาพเซลล์พืช
ภาพเซลล์สัตว์